در آخرالزمان میان شیعیان ما خطری پیش می آید که فتنه اش از دجال شدیدتر است. این فتنه در درون جامعه ی شیعی است وتوسط کسانی که شیعه ی ما اهل بیت هستند اجرا میشود.ظاهرا دجال عموم مردم را فریب میدهد اما این فتنه جامعه ی شیعه را فریب میدهد.

مهمترین مشخصه ی این فتنه: دوستی بادشمنان اهل بیت و دشمنی با دوستان اهل بیت

نتیجه: اینکه حق و باطل به هم آمیخته شده وتشخیص مومن و منافق سخت میشود.

                                                                                                                                  وسائل الشیعه